Beloningsbeleid pensioenfondsen algemeen

De Pensioenwet stelt dat pensioenfondsen een beleid inzake beloningen voeren dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s dan voor fondsen aanvaardbaar is. Ook de Code Pensioenfondsen schrijft voor dat pensioenfondsen een beheerst en duurzaam beloningsbeleid voeren. Het pensioenfonds legt het beleid met betrekking tot beloning schriftelijk vast en maakt dit ook openbaar.

Doelgroep beloningsbeleid SSPF

Voor SSPF zijn de regels rondom het beloningsbeleid in de pensioensector van toepassing op bestuursleden en leden van het Verantwoordingsorgaan (VO) die niet (meer) werkzaam zijn bij Shell. In de praktijk betreft dit met name leden van het Bestuur en het VO die gepensioneerd zijn. Het beloningsbeleid is verder van toepassing op de leden van de Raad van Toezicht (RvT).

Bestuurs- en VO-leden die in dienst zijn van Shell ontvangen geen bezoldiging vanuit SSPF. Zij worden geacht hun lidmaatschap van het Bestuur danwel het VO te combineren met hun reguliere baan. Bestuurs- en VO-leden in dienstbetrekking van Shell vallen onder het algemene arbeidsvoorwaarden-beleid van Shell en ontvangen geen (aanvullende) beloning vanuit SSPF. Daarmee is geen sprake van beloningscomponenten waarmee meer risico’s worden genomen dan voor het pensioenfonds aanvaardbaar zijn.

SSPF heeft geen medewerkers in dienst. Shell Pensioenbureau Nederland (SPN) verzorgt de bestuursondersteuning van SSPF. SPN is een dochtermaatschappij van Shell en valt daarmee onder het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van Shell. SSPF zorgt er verder voor dat het beloningsbeleid van partijen aan wie taken zijn uitbesteed, niet aanmoedigt om meer risico’s te nemen dan voor SSPF aanvaardbaar is. Het beloningsbeleid is een vast onderdeel van de contractafspraken bij het sluiten of verlengen van een uitbestedingsovereenkomst.

Context beloningsbeleid SSPF

SSPF vervult als groot ondernemingspensioenfonds van een van de grotere werkgevers in Nederland een voortrekkersrol in de pensioensector. Leden van het Bestuur, RvT en VO dienen dan ook ‘best of class’ te zijn, zodat SSPF deze verantwoordelijkheid kan waarmaken. Het beloningsbeleid is hiervan een afspiegeling. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de wettelijke eisen ten aanzien van geschiktheid. SSPF gaat hier verantwoord en zorgvuldig mee om.

Criteria beloning leden Bestuur, RvT en VO SSPF

In het kader van de wettelijke eisen voor beheerst beloningsbeleid heeft het Bestuur van SSPF met betrekking tot de leden van het Bestuur, RvT en VO waarop het beloningsbeleid voor pensioenfondsen van toepassing is, de volgende criteria vastgesteld:

Bestuurleden en leden van het VO niet (meer) in dienst van Shell

  • Het beloningsbeleid is in overstemming met de doelstellingen van SSPF en is passend gelet op de omvang en organisatie van het fonds en de aard, complexiteit en reputatie van de Shell-onderneming waarvoor het fonds de regeling uitvoert.
  • De beloning en/of een eventuele (onkosten)vergoeding staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde (geschiktheids)eisen en het tijdsbeslag.
  • Bij tussentijds ontslag wordt geen ontslagvergoeding door SSPF verstrekt.
  • Er is geen sprake van beloningen en/of (onkosten)vergoedingen die gerelateerd zijn aan de financiële resultaten van SSPF. Eventuele negatieve prikkelwerking is dan ook niet aan de orde.

Leden van de RvT

  • De bovengenoemde criteria voor bestuursleden en leden van het VO die niet (meer) in dienst zijn van Shell, zijn van overeenkomstige toepassing op leden van de RvT. Verder gelden ten aanzien van de leden van de RvT nog de volgende aanvullende criteria:
  • De hoogte van de beloning is zodanig dat een financieel belang een kritische opstelling niet in de weg staat.
  • De beloning is marktconform.

Meer Beleid

Financieringsbeleid

Het Pensioenfonds moet ervoor zorgen dat de pensioenen die de werkgever heeft toegezegd betaald kunnen worden, nu en in de toekomst. De dekkingsgraad is de maatstaf die hiervoor gehanteerd wordt.

Beleggingsbeleid

Bij het beheer van het vermogen van het Pensioenfonds hanteert het bestuur een langetermijn beleid.