Inleiding

Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) beheert pensioenaanspraken en pensioenrechten voor (voormalige) werknemers van Shell die vóór 1 juli 2013 in dienst zijn getreden, en voor hun nabestaanden. SSPF vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden van het fonds zich vertegenwoordigd weten. Waar dat kan streeft SSPF ernaar dat het bestuur en het verantwoordingsorgaan een afspiegeling zijn van het actuele deelnemersbestand.

Uitgangspunten diversiteitsbeleid SSPF

Diversiteit binnen de organen en commissies van SSPF wordt nadrukkelijk nagestreefd vanuit het besef dat het de horizon van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht verbreedt en daardoor een beter bestuur, een betere verantwoordingsfunctie respectievelijk een beter intern toezicht met zich meebrengt. Diversiteitsbeleid is daarmee een kernelement in de samenstelling van de organen van SSPF.

Bij de samenstelling en de opvolging van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht van SSPF wordt daarom naast de vereiste deskundigheid, competenties en professioneel gedrag, rekening gehouden met diversiteit zoals beschreven in de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, die op 1 januari 2014 in werking is getreden.

Voor de bezetting en de opvolging van het bestuur en het verantwoordingsorgaan wordt gestreefd naar:

  • verscheidenheid aan vaardigheden, culturen en zienswijzen, waarbij de leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan een redelijke afspiegeling vormen van de belanghebbenden in SSPF;
  • een goede mix van mannen en vrouwen;
  • een evenwichtige verdeling van leeftijden.

Bij deze doelstellingen dient wel gerealiseerd te worden dat Shell een olie- en gasbedrijf is met traditioneel (en nog steeds) veel meer mannen dan vrouwen. Voor SSPF geldt tevens dat het deelnemersbestand ‘vergrijsd’ is. De gemiddelde leeftijd van het deelnemersbestand zal door het (sinds 1 juli 2013) gesloten karakter van SSPF de komende jaren verder toenemen.

Bij de samenstelling en de opvolging van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd.

Een andere dimensie van diversiteit is complementariteit; het elkaar aanvullen vanuit een diversiteit aan deskundigheid en competenties. Dit leidt tot een completer bestuur, verantwoordingsfunctie en intern toezicht.

In de profielschetsen voor kandidaat-leden voor het bestuur en de raad van toezicht zijn bovengenoemde vereisten voor diversiteit opgenomen. Hetzelfde geldt voor de competentievisie van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur toetst voorgedragen kandidaten voor organen en commissies van SSPF mede aan de hand van de diversiteitsdoelstellingen.

Diversity en Inclusion (D&I) binnen Shell

Het diversiteitsbeleid van SSPF sluit aan bij het zogenoemde Diversity en Inclusion (D&I) beleid van de Shell Groep. D&I is een permanent proces dat gericht is op het recht doen aan de verscheidenheid van mensen, en hen ruimte geeft in hun werk. Het verwijdert obstakels, zodat iedere medewerker hoe verschillend hij of zij ook is een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de activiteiten van Shell.

'Diversity' betekent alle manieren waarop mensen van elkaar verschillen. Daarbij gaat het om een verscheidenheid aan zichtbare verschillen zoals leeftijd, geslacht, etniciteit en fysieke gesteldheid. Maar ook de onzichtbare verschillen zoals levensovertuiging, religie, nationaliteit, levenservaring, seksuele geaardheid enz. Zo zijn binnen Shell in Nederland verschillende netwerken actief, zoals het Shell Vrouwen Netwerk, Young Shell, het Shell Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender (LGBT) Netwerk, het Shell enAble Netwerk voor medewerkers met zintuiglijke beperking, het Shell Middle East and North Africa Netwerk en het Shell Asia-Pacific Netwerk.

'Inclusion' staat voor een werkomgeving waar verschillen tussen mensen worden gewaardeerd, waar een ieder de kans krijgt zichzelf te zijn binnen de waarden, normen en principes van Shell, en waar zijn of haar vaardigheden en talenten tot ontwikkeling kunnen komen. Inclusion leidt tot een organisatie waarin mensen betrokken zijn op elkaar en op de onderneming. Dit is niet alleen goed voor de motivatie van betrokken medewerkers maar zorgt ook voor economische meerwaarde.

De jaarlijkse Shell People Survey binnen Shell bevat vragen over D&I die tezamen de D&I Index vormen. De vragen hebben betrekking op of er sprake is van een werkomgeving waar verschillende waarden en perspectieven worden gewaardeerd en die vrij is van discriminatie en belediging. De laatste jaren is er een zichtbare verbetering binnen Shell op deze punten.

Meer over Diversiteitsbeleid SSPF

Diversiteitsbeleid SSPF

Elke drie jaar evalueert het bestuur van het pensioenfonds het diversiteitsbeleid over de langere termijn.

Meer Beleid

Financieringsbeleid

Het Pensioenfonds moet ervoor zorgen dat de pensioenen die de werkgever heeft toegezegd betaald kunnen worden, nu en in de toekomst. De dekkingsgraad is de maatstaf die hiervoor gehanteerd wordt.

Beleggingsbeleid

Bij het beheer van het vermogen van het Pensioenfonds hanteert het bestuur een langetermijn beleid.