Inleiding

Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) beheert pensioenaanspraken en pensioenrechten voor (voormalige) werknemers van Shell die vóór 1 juli 2013 in dienst zijn getreden, en voor hun nabestaanden. SSPF vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden van het fonds zich vertegenwoordigd weten. Waar dat kan streeft SSPF ernaar dat het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan een afspiegeling zijn van het actuele deelnemersbestand.

Uitgangspunten diversiteitsbeleid SSPF

Diversiteit binnen de organen en commissies van SSPF wordt nadrukkelijk nagestreefd vanuit het besef dat het de horizon van het Bestuur, het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht verbreedt en daardoor een beter bestuur, een betere verantwoordingsfunctie respectievelijk een beter intern toezicht met zich meebrengt. Diversiteit stimuleert creativiteit, vernieuwing en voorkomt tunnelvisie. Diversiteitsbeleid is daarmee niet een ‘nice to have’ maar een kernelement in de samenstelling van de organen van SSPF.

Bij de samenstelling en de opvolging van het Bestuur, het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht van SSPF wordt daarom naast de vereiste deskundigheid, competenties en professioneel gedrag, rekening gehouden met diversiteit zoals beschreven in de Code Pensioenfondsen.

Voor de bezetting en de opvolging van het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan wordt gestreefd naar:

  • verscheidenheid aan vaardigheden, culturen en zienswijzen;
  • een goede mix van mannen en vrouwen;
  • een evenwichtige verdeling van leeftijden;
  • een redelijke afspiegeling van de belanghebbenden in SSPF, met een evenwichtige verdeling van personen over businesses, functies en locaties.

Bij de samenstelling en de opvolging van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd.

Een andere dimensie van diversiteit is complementariteit; het elkaar aanvullen vanuit een diversiteit aan deskundigheid en competenties. Dit leidt tot een completer bestuur, verantwoordingsfunctie en intern toezicht.

In de profielschetsen voor kandidaat-leden voor het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn bovengenoemde vereisten voor diversiteit opgenomen. Hetzelfde geldt voor de competentievisie van het Verantwoordingsorgaan. Het Bestuur toetst voorgedragen kandidaten voor organen en commissies van SSPF mede aan de hand van de diversiteitsdoelstellingen.

Diversity en Inclusion (D&I) binnen Shell

Het diversiteitsbeleid van SSPF sluit aan bij het zogenoemde Diversity en Inclusion (D&I) beleid van de Shell Groep. D&I is een permanent proces dat gericht is op het recht doen aan de verscheidenheid van mensen, en hen ruimte geeft in hun werk. Het verwijdert obstakels, zodat iedere medewerker hoe verschillend hij of zij ook is een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de activiteiten van Shell.

'Diversity' betekent alle manieren waarop mensen van elkaar verschillen. Daarbij gaat het om een verscheidenheid aan zichtbare verschillen zoals leeftijd, geslacht, etniciteit en fysieke gesteldheid. Maar ook de onzichtbare verschillen zoals levensovertuiging, religie, nationaliteit, levenservaring, seksuele geaardheid enz. Zo zijn binnen Shell in Nederland verschillende netwerken actief, zoals het Shell Vrouwen Netwerk, Young Shell, het Shell Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender (LGBT) Netwerk, het Shell enAble Netwerk voor medewerkers met zintuiglijke beperking, het Shell Middle East and North Africa Netwerk en het Shell Asia-Pacific Netwerk.

'Inclusion' staat voor een werkomgeving waar verschillen tussen mensen worden gewaardeerd, waar een ieder de kans krijgt zichzelf te zijn binnen de waarden, normen en principes van Shell, en waar zijn of haar vaardigheden en talenten tot ontwikkeling kunnen komen. Inclusion leidt tot een organisatie waarin mensen betrokken zijn op elkaar en op de onderneming. Dit is niet alleen goed voor de motivatie van betrokken medewerkers maar zorgt ook voor ecomische meerwaarde.

De jaarlijkse Shell People Survey bevat vragen over D&I die tezamen de D&I Index vormen. De vragen hebben betrekking of er sprake is van een werkomgeving waar verschillende waarden en perspectieven worden gewaardeerd en die vrij is van discrimininatie en belediging. De laatste jaren is er een zichtbare verbetering op deze punten.

Meer over Diversiteitsbeleid SSPF

Meer Beleid

Financieringsbeleid

Het Pensioenfonds moet ervoor zorgen dat de pensioenen die de werkgever heeft toegezegd betaald kunnen worden, nu en in de toekomst. De dekkingsgraad is de maatstaf die hiervoor gehanteerd wordt.

Beleggingsbeleid

Bij het beheer van het vermogen van het Pensioenfonds hanteert het bestuur een langetermijn beleid.