In het jaarverslag van SSPF, voor het eerst over 2014, wordt gerapporteerd over de samenstelling naar leeftijd en geslacht van het bestuur en het verantwoordingsorgaan en over de inspanningen die zijn verricht om de diversiteit binnen de organen verder te bevorderen.

Het bestuur stelt in 2014 – in overleg met het verantwoordingsorgaan – concrete stappen vast om door te gaan met de bevordering van diversiteit in de samenstelling van de fondsorganen. Jaarlijks beoordeelt het bestuur in hoeverre de gestelde doelen zijn gehaald en of de middelen hiertoe effectief zijn geweest. Driejaarlijks evalueert het bestuur het diversiteitsbeleid over de langere termijn.

Meer Beleid

Beleggingsbeleid

Bij het beheer van het vermogen van het Pensioenfonds hanteert het bestuur een langetermijn beleid.

Verantwoord Beleggen

Het beleid van het Pensioenfonds (SSPF) inzake verantwoord beleggen (ook wel genoemd Environmental, Social en Governance (ESG) beleid) is vastgelegd in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN).