Wat is een financiële crisissituatie?

Er zijn allerlei situaties denkbaar waarin gesproken kan worden van een crisis. Het Bestuur van het Pensioenfonds besluit of sprake is van een crisis of niet.

Als de dekkingsgraad van het Pensioenfonds te laag is, gaat het om een financiële crisissituatie:

  • als de dekkingsgraad onder het wettelijk minimaal vereiste niveau van 105% daalt
  • als de dekkingsgraad onder het wettelijk voor SSPF vereiste niveau (124%) daalt, en uit berekeningen blijkt dat met het huidige financieringsbeleid, indexatiebeleid en beleggingsbeleid geen tijdig herstel van de dekkingsgraad kan worden bereikt. Anders gezegd: als de dekkingsgraad daalt onder 124% en er geen zicht is op tijdig herstel van de dekkingsgraad

Maatregelen

Het Pensioenfonds kan verschillende maatregelen nemen als het in een financiële crisissituatie terecht dreigt te komen, of terechtkomt.

Maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: aanpassing van de beleggingen, beperking van bepaalde risico’s (denk aan rente- of valutaschommelingen), verhoging van de pensioenpremie of (gedeeltelijk) afzien van voorwaardelijke indexatie.

Afhankelijk van de situatie bepaalt het Bestuur welke maatregelen het best toepasbaar zijn. Daarbij kijkt het Bestuur ook naar de gevolgen die de verschillende maatregelen hebben voor alle belanghebbenden: actieve deelnemers, pensioengerechtigden, gewezen deelnemers en de werkgever.

Communicatie

Het Pensioenfonds communiceert regelmatig over de financiële positie. De dekkingsgraad wordt elke maand op de website gepubliceerd, er zijn nieuwsbrieven en elk jaar verschijnt het verkorte jaaroverzicht.

  • Als zich een financiële crisissituatie voordoet

Als zich een crisissituatie voordoet, informeert het Pensioenfonds alle deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers hierover zo snel mogelijk. Dat gebeurt via een bericht op de website, waarin kort wordt uitgelegd wat er aan de hand is.

  • Als de financiële crisissituatie aanhoudt

Als de crisis doorzet of zich (verder) verdiept, volgt uitgebreidere communicatie. Daarin kan meer informatie staan over eventuele maatregelen en mogelijke gevolgen daarvan voor deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers.

Naast regelmatige berichten op de website, kan informatie ook op andere manieren worden gegeven. Bijvoorbeeld met vragen en antwoorden op de website, of in een (speciale) nieuwsbrief. In extreme situaties kan ook met webcasts of per brief worden gecommuniceerd.

Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van een crisissituatie, bepaalt het Bestuur welke communicatiemiddelen worden gebruikt.

Als een crisissituatie gevolgen heeft voor de persoonlijke pensioensituatie van deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers en duidelijk is wat deze gevolgen zijn, worden zij persoonlijk op de hoogte gesteld.

  • Einde financiële crisissituatie

Wanneer het Bestuur besluit dat niet langer sprake is van een crisissituatie, informeert het Pensioenfonds alle belanghebbenden. Dat gebeurt met een bericht op de website. Als eventueel genomen maatregelen worden opgeheven, en dit gevolgen heeft voor de persoonlijke pensioensituatie van deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers, dan ontvangen zij daarover persoonlijk bericht.

Meer Beleid

Beleggingsbeleid

Bij het beheer van het vermogen van het Pensioenfonds hanteert het bestuur een langetermijn beleid.

Verantwoord Beleggen

Het beleid van het Pensioenfonds (SSPF) inzake verantwoord beleggen (ook wel genoemd Environmental, Social en Governance (ESG) beleid) is vastgelegd in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN).