Om de kosten van de pensioenregeling die ieder jaar gemaakt moeten worden om de pensioenaanspraken die in dat jaar worden opgebouwd te financieren wordt een premie vastgesteld.

Deze premie wordt betaald door de toegetreden maatschappijen (de werkgever) en de deelnemers in de pensioenregeling (de werknemers). Op de pagina pensioenpremie leest u hoe de premie wordt verdeeld.

Verplichtingen en vermogen

De voorziening pensioenverplichtingen (VPV) is de waarde van de opgebouwde pensioenen die nu en in de toekomst betaald moeten worden. De voorziening pensioenverplichtingen wordt berekend met de marktrente.

De dekkingsgraad geeft aan in welke mate de voorziening pensioenverplichtingen is gedekt door het vermogen. Als de voorziening pensioenverplichtingen hoger wordt, bijvoorbeeld doordat de salarissen of de pensioenen worden verhoogd, wordt de dekkingsgraad lager.

Het vermogen van het Pensioenfonds bestaat uit de middelen (het geld en de waarde van de beleggingen) die het Pensioenfonds beschikbaar heeft om de verplichtingen na te komen. Het vermogen wordt berekend op marktwaarde.

(bedragen in miljoenen euro)
 eind 2016 eind 2015 eind 2014
Vermogen 27,336 26.036 25.256
Voorziening Pensioenverplichtingen (VPV) 22,394 21.083 20.385
Dekkingsgraad 122% 124% 124%

De dekkingsgraad wordt berekend met de door DNB voorgeschreven rekenrente, gebaseerd op het gemiddelde van voorgaande drie maanden en de 'UFR'.

mei 2017

Beleidsdekkingsgraad

In de bovenstaande grafiek wordt de dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden getoond en de beleidsdekkingsgraad. De percentages zijn niet door de externe accountant gecontroleerd.

Toelichting

De dekkingsgraad geeft weer of we voldoende geld hebben om alle tot nu toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst uit te keren. Bij een dekkingsgraad van 100% is er in principe voldoende in kas om te voldoen aan de verplichtingen. Pensioenfondsen moeten echter ook buffers aanhouden voor algemene risico’s die een pensioenfonds loopt.

De minimale buffer bedraagt 5%. Als niet wordt voldaan aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105%, is er sprake van een dekkingstekort. Daarnaast moet een pensioenfonds bovendien een ruime buffer aanhouden voor beleggingsrisico’s. De wettelijk vereiste dekkingsgraad voor SSPF is 123%. Als niet wordt voldaan aan deze vereiste dekkingsgraad, is er sprake van een reservetekort. De dekkingsgraad is berekend met de door DNB voorgeschreven rekenrente. 

Pensioenfondsen moeten per 1 januari 2015 hun beleidsbeslissingen baseren op de zogenoemde ‘beleidsdekkingsgraad’. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden.

Per 31 oktober 2017 bedraagt de dekkingsgraad van Stichting Shell Pensioenfonds 132% waarmee de beleidsdekkingsgraad 128% bedraagt.

November 2017

Meer Beleid

Beleggingsbeleid

Bij het beheer van het vermogen van het Pensioenfonds hanteert het bestuur een langetermijn beleid.

Verantwoord Beleggen

Het beleid van het Pensioenfonds (SSPF) inzake verantwoord beleggen (ook wel genoemd Environmental, Social en Governance (ESG) beleid) is vastgelegd in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN).