Indexatie is het periodiek aanpassen van pensioenen met een bepaald percentage.

Er zijn twee soorten indexatie:

  1. Indexatie als u werkt en pensioen opbouwt
  2. Indexatie als u pensioen ontvangt of uit dienst bent gegaan

Indexatie als u werkt en pensioen opbouwt

Als u bij Shell pensioen opbouwt wordt uw pensioen elk jaar onvoorwaardelijk geïndexeerd. Onvoorwaardelijke indexatie wil zeggen dat aanpassing automatisch gebeurt, het bestuur hoeft hierover geen besluit te nemen.

Indexatie als u pensioen ontvangt of uit dienst bent gegaan

Als u bij Shell pensioen hebt opgebouwd, wordt uw pensioen elk jaar voorwaardelijk geïndexeerd. Bij voorwaardelijke indexatie besluit het bestuur of aanpassing plaats vindt. Daarbij geldt dat het Pensioenfonds probeert de pensioenrechten en pensioenaanspraken jaarlijks per 1 februari aan te passen aan maximaal de stijging van het 'afgeleide prijsindexcijfer alle huishoudens', zoals vastgesteld door het CBS over de referentieperiode van november van het vorige jaar tot november van het lopende jaar.

Voor meer gedetailleerde informatie over het indexatiebeleid, kunt u in artikel 19 van het Reglement lezen of het indexatiebeleid in het Jaarverslag raadplegen.

Meer Beleid

Financieringsbeleid

Het Pensioenfonds moet ervoor zorgen dat de pensioenen die de werkgever heeft toegezegd betaald kunnen worden, nu en in de toekomst. De dekkingsgraad is de maatstaf die hiervoor gehanteerd wordt.

Beleggingsbeleid

Bij het beheer van het vermogen van het Pensioenfonds hanteert het bestuur een langetermijn beleid.