Wie kan een klacht indienen?

Als u vindt dat u op basis van de Statuten of de Reglementen van SSPF rechten heeft bij het Pensioenfonds, kunt u een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over de uitvoering van uw pensioenregeling en over de wijze waarop u bent behandeld.

Zo dient u een klacht in

U dient uw klacht schriftelijk in bij de directie van het Pensioenfonds. U richt uw klacht aan de afdeling pensioenadministratie en -voorlichting. Dit kan per brief of per e-mail: pensioenfonds@shell.com. Uiterlijk drie weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u schriftelijk een gemotiveerd antwoord.

Mogelijkheden van bezwaar en beroep

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met het antwoord op uw klacht, kunt u bezwaar aantekenen bij de algemeen directeur. Uw bezwaar dient u altijd schriftelijk in en u motiveert het duidelijk. Uiterlijk drie weken na ontvangst van uw bezwaar ontvangt u schriftelijk een gemotiveerd antwoord.

Het bestuur

Als u zich niet kunt vinden in het antwoord dat u ontvangen hebt, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van het Pensioenfonds. U dient uw gemotiveerde standpunt schriftelijk bij het bestuur in.

Het bestuur zal uw klacht verder onderzoeken. Mogelijk moet u aanvullende informatie geven en u krijgt de gelegenheid om uw standpunt nader toe te lichten. Het bestuur bepaalt hoe en wanneer deze toelichting gegeven zal worden. Uiterlijk vier maanden na ontvangst van de laatste benodigde informatie geeft het bestuur een oordeel. Binnen twee weken nadat dit oordeel tot stand is gekomen krijgt u het toegestuurd. Als er naar aanleiding van uw klacht concrete maatregelen zijn genomen, dan vermeldt de het bestuur deze.

Ombudsman Pensioenen

Als u zich niet kunt vinden in de uitkomst van de klachtenprocedure, kunt u zich wenden tot de Ombudsman Pensioenen.

Rechter

Bent u het niet eens met het advies van de Ombudsman Pensioenen, dan kunt u zich tot de rechter wenden.

Officiële tekst Klachtenprocedure

Meer u ontvangt Contact, adres en route