A t/m E

A

Aanvullend partnerpensioen

Een aanvulling op het partnerpensioen, waarop uw partner recht heeft tot de eerste dag van de maand waarin hij of zij de AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, bereikt, maar uiterlijk op uw reglementaire pensioendatum wanneer u zou overlijden.

Aangemelde partner

De partner met wie u samenwoont, met wie u bij de notaris een samenlevingscontract hebt afgesloten en die u bij het Pensioenfonds hebt aangemeld voor partnerpensioen.

ABTN

Actuariële en bedrijfstechnische nota. Een document van het bestuur waarin het Financierings-, Indexatie- en Beleggingsbeleid van het Pensioenfonds zijn vastgelegd.

Afgeleide consumentenprijsindex

Dit is gelijk aan de Consumentenprijsindex (CPI), zonder het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies. Maandelijks berekent en publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek de afgeleide CPI.

AFM

Autoriteit Financiële Markten. Eén van de taken van de AFM is toezicht houden op de manier waarop pensioenuitvoerders informatie verstrekken. Dit toezicht is vastgelegd in de Pensioenwet.

Anw/Anw uitkering

Algemene nabestaandenwet. De nabestaandenuitkering Anw is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner of ouders. Er gelden een aantal voorwaarden voor het recht op deze uitkering. De Sociale Verzekeringsbank voert de Anw namens de overheid uit.

AOW-leeftijd

De leeftijd waarop u voor het eerst AOW zal ontvangen. De AOW-leeftijd zoals die op de pensioendatum geldt, is maximaal 67 jaar volgens de Algemene Ouderdomswet.

AOW/AOW-uitkering

Algemene Ouderdomswet. Een basispensioen vanaf de AOW-leeftijd. De AOW kent een toeslag voor jongere partners, die lage eigen inkomsten of helemaal geen inkomsten hebben. Deze toeslagregeling vervalt per 1 januari 2015. De Sociale Verzekeringsbank voert de AOW uit.

Arbeidsongeschiktheid / Arbeidsongeschiktheidspensioen

U bent arbeidsongeschikt wanneer het Pensioenfonds van oordeel is dat u door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling, waarbij de kans op herstel slechts klein is, niet meer kunt verdienen dan 20% van het salaris dat gezonde personen met een soortgelijke opleiding en ervaring meestal verdienen.

Arbeisdongeschiktheidspensioen is het pensioen dat u als deelnemer ontvangt als u arbeidsongeschikt bent.

Attestatie de vita

Een verklaring dat u in leven bent.

AvA

Algemene vergadering van Aandeelhouders

 

B

Benchmark

Objectieve maatstaf, bijvoorbeeld een beursindex, waarmee door het Pensioenfonds behaalde rendementen kunnen worden vergeleken.

Bijzonder partnerpensioen

Het tot de datum van scheiding opgebouwde partnerpensioen dat uw ex-partner krijgt wanneer u zou overlijden. Dit wordt afgetrokken van het partnerpensioen van uw eventuele nieuwe partner.

 

C

Consumentenprijsindex, CPI

Ook gebruikt wordt: prijsindexcijfer alle huishoudens. Getal dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van een pakket goederen en diensten die huishoudens aanschaffen voor consumptie. Uitgaven voor verzekerde medische zorg, inkomstenbelasting of sociale premies maken geen onderdeel uit van dit pakket.

Corporate Governance

Deugdelijk ondernemingsbestuur. In Nederland zijn hiervoor regels vastgelegd in de Nederlandse Corporate Governance Code, ook wel de Code Tabaksblat genoemd.

 

D

Deelnemer

U bent een Deelnemer van SSPF wanneer u in dienst bent getreden van een Shell maatschappij voor 1 juli 2013 en voor die datum pensioenaanspraken bent gaan opbouwen bij het SSPF.

Deeltijd dienstverband/deeltijdpercentage

Een dienstverband waarbij u een lager aantal uren werkt dan het standaard aantal uren voor uw functie. Uw deeltijdpercentage is uw werktijd als percentage van het standaard aantal uren per week.

Deeltijdpensioen

U kunt met deeltijdpensioen gaan. Dan ontvangt u een deeltijdpensioen voor het gedeelte van uw werktijd dat u met pensioen gaat. Voor de resterende werktijd (80% óf 60% óf 50%) blijft u gewoon in dienst.

Dekkingsgraad

De verhouding tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen op een bepaald moment.

DNB

De Nederlandsche Bank. Eén van de taken van DNB is toezicht houden op pensioenfondsen. Dit toezicht is vastgelegd in de Pensioenwet.

F t/m O

F

Feitelijke premie

De premie die wordt vastgesteld om de kosten te financieren van de pensioenregeling. Het gaat dan om de kosten die ieder jaar gemaakt moeten worden om de pensioenaanspraken die in dat jaar worden opgebouwd te financieren.

G

Gepensioneerde

U bent een Gepensioneerde wanneer u een ouderdomspensioen van het Pensioenfonds ontvangt.

Gewezen Deelnemer

U bent een Gewezen Deelnemer wanneer u, als oud-medewerker, geen pensioenaanspraken meer opbouwt en premievrije aanspraken hebt, die nog niet zijn ingegaan.

H

Hedge funds

Dit zijn beleggingsfondsen die tegelijk ‘long’ posities (effecten kopen in de verwachting dat deze in waarde zullen stijgen) en ‘short’ posities (verkopen van geleende effecten in de verwachting dat deze in waarde zullen dalen) innemen. Het doel is om een stabiel rendement te behalen, dat onafhankelijk is van de algemene trend op de financiële markten.

Hoog/laag

Hoog/laag pensioen is een optie waarbij wordt gekozen voor een hoger ouderdomspensioen in de eerste jaren na pensionering en een lager ouderdomspensioen in de jaren daarna. Op grond van fiscale wetgeving is een variatie tussen de hoogste en de laagste uitkering van maximaal 100:75 toegestaan.

I

Indexatie

Aanpassing van de (ingegane) pensioenrechten en de premievrije pensioenaanspraken met een toeslag.

L

Laag/hoog

Laag/hoog pensioen is een constructie waarbij wordt gekozen voor een lager ouderdomspensioen in de eerste jaren na pensionering en een hoger ouderdomspensioen in de jaren daarna. Op grond van fiscale wetgeving is een variatie tussen de hoogste en de laagste uitkering van maximaal 100:75 toegestaan.

Levensloopregeling

Wettelijke spaarregeling waarmee u een deel van uw bruto salaris kunt sparen voor een periode van onbetaald verlof. De levensloopregeling staat los van de pensioenregeling.

M

Marktwaarde

Waarde bij verkoop. Bij beleggingen: de waarde van een belegging als deze verkocht zou worden.

N

Nabestaandenuitkering Anw Zie: Anw.

Netto pensioenregeling

Pensioenregeling waarin u kan deelnemen als uw pensioengevend salaris hoger is dan het fiscaal toegestane maximum. U mag over het deel van uw salaris dat boven de fiscale grens uitkomt alleen pensioenkapitaal opbouwen uit uw netto inkomen (na aftrek loonbelasting).

O

Omzetting

Op de pensioendatum kunt u het partnerpensioen verlagen voor een hoger ouderdomspensioen, of omgekeerd, dit heet uitruilen of omzetting.

Onbetaald verlof

Een vastgestelde periode waarin u met goedkeuring van uw werkgever niet werkt en waarin uw salaris niet wordt doorbetaald.

Ondernemingspensioenfonds

Een pensioenfonds dat aan een enkel bedrijf is verbonden en niet aan een bedrijfstak.

Opbouwpercentage

Het percentage van het salaris dat u elk pensioenjaar aan pensioenaanspraken opbouwt.

Ouderdomspensioen

Het pensioen dat u ontvangt vanaf uw pensioendatum.

Ouderschapsverlof

Onbetaald verlof specifiek voor de verzorging van kinderen jonger dan 8 jaar.

P

P

Pensioenaanspraken / pensioenrechten

Pensioenaanspraken zijn pensioenen die nog worden opgebouwd, of pensioenen die nog niet in betaling zijn (uitgestelde pensioenen). Pensioenrechten zijn pensioenen die in betaling zijn. Een pensioenaanspraak verandert in een pensioenrecht op het moment dat de uitbetaling van dat pensioen begint, volgens de Pensioenwet.

Pensioenaanzegtermijn

Het aantal maanden tussen het moment dat u aankondigt dat u met pensioen gaat en de pensioendatum zelf. De aanzegtermijn is minimaal 6 en maximaal 12 maanden.

Pensioendatum

De datum waarop u met pensioen gaat, dat is de laatste dag van de maand waarin u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Het Pensioenfonds

De Stichting Shell Pensioenfonds.

Pensioengerechtigde Leeftijd

De leeftijd waarop u met pensioen gaat, in principe 67 jaar. Maar u kunt een andere leeftijd kiezen, tussen 55 en 67 jaar. In overleg met uw werkgever, kunt u ook kiezen voor een leeftijd tussen 67 en 70 jaar.

Pensioengrondslag

Uw salaris (12 maanden plus uitkering ineens in april en/of december) vermeerderd met uw eventueel opgebouwde pensionabele toeslag en vervolgens nog verhoogd met 3 procent tot €115.300 (niveau 2016). Uw pensioen wordt op deze basis berekend.

Pensioenjaren

Uw aantal pensioenjaren is in principe gelijk aan het aantal dienstjaren bij Shell dat u 100% hebt gewerkt. Hebt u een periode deeltijd gewerkt, dan tellen die jaren proportioneel mee. U kunt extra pensioenjaren hebben uit tropen- of vlootdienst, als u creditjaren hebt, of als u pensioenaanspraken van een eerdere werkgever hebt overgedragen.

Pensioenoverzicht

Overzicht van uw pensioenaanspraken dat u als deelnemer jaarlijks krijgt toegestuurd.

Pensioenpremie

Voor het pensioen bent u maandelijks een pensioenpremie verschuldigd. Deze wordt berekend over uw pensioenpremiegrondslag en ingehouden op uw maandsalaris.

Pensioenrichtleeftijd

De in het Reglement gedefinieerde leeftijd waarop het pensioen ingaat.

Pensioenwet

Doel van deze wet is waarborging van pensioentoezeggingen aan werknemers.

Parallel pensioen

Een ander pensioen waarop u recht heeft, naast uw Shell pensioen.

Partner

Uw huwelijkspartner, degene waarmee u een wettelijk geregistreerd partnerschap heeft of uw aangemelde partner.

Partnerpensioen

Het pensioen waarop uw partner recht heeft als u zou overlijden.

Pensionabele toeslag

Een toeslag op uw salaris die meetelt bij de berekening van uw pensioenrechten. Een pensionabele toeslag wordt uitgedrukt in een percentage van uw pensioenbasissalaris en is proportioneel opgenomen in uw pensioengrondslag. De werkgever bepaalt welke toeslagen pensionabel zijn.

Premievrije aanspraken

Als u bijvoorbeeld uit dienst gaat voor uw pensioendatum, hebt u recht op de pensioen aanspraken die u tot dat moment hebt opgebouwd. Dit zijn uw premievrije aanspraken. Het pensioen wordt pas uitbetaald vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd. Tot dat moment hoeft u geen premie meer te betalen.

Private equity

Beleggingen in fondsen of ondernemingen die niet op de beurs zijn genoteerd.

Proportionele toeslag

Het aantal pensioenjaren dat u recht had op een pensionabele toeslag ten opzichte van uw totaal aantal pensioenjaren, vermenigvuldigd met het percentage van uw toeslag. Dus: als u 15 jaar lang recht had op een pensionabele toeslag en u hebt 30 pensioenjaren op het moment dat u met pensioen gaat, is uw proportionele toeslag 15/30 x uw toeslagpercentage.

Q t/m U

R

Registratienummer

Het nummer waaronder uw pensioenaanspraken bij het Pensioenfonds staan geregistreerd.

Reglementaire pensioenleeftijd

Pensioenleeftijd die in het reglement staat.

Risicodekking

Het risico dat u tijdens uw verlof komt te overlijden of arbeidsongeschikt wordt is verzekerd en de werkgever betaalt de premie hiervoor. Deze zogeheten risicodekking zorgt ervoor dat, zou u tijdens uw verlofperiode overlijden (of arbeidsongeschikt worden), de pensioenjaren die u nog zou opbouwen tot de reglementaire pensioenleeftijd meetellen voor de bepaling van het partnerpensioen (of het arbeidsongeschiktheidspensioen).

S

Salaris

12 maal uw maandsalaris plus de uitkeringen ineens in april en/of december (de 13e en 14e maand).

SAMCo

Shell Asset Management Company B.V. Voert het beleggingsbeleid van het Pensioenfonds uit en beheert het belegde vermogen. Adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid.

Slaper Zie: gewezen deelnemer.

Solvabiliteit

Een maat om aan te geven hoe goed het Pensioenfonds in staat is om te betalen

SPN

Shell Pensioenbureau Nederland B.V. (SPN) is het bestuursbureau van het Pensioenfonds. SPN heeft de dagelijkse leiding van het Pensioenfonds, voert de pensioenregeling uit en ondersteunt en adviseert het bestuur over governance, actuariële zaken, vermogens- en risicobeheer en pensioenstrategie.

SSPF

Stichting Shell Pensioenfonds. De officiële naam van het Pensioenfonds.

SVB

Sociale Verzekeringsbank. Uitvoerder van een aantal regelingen, waaronder de AOW vanaf uw AOW-leeftijd zoals die op de pensioendatum geldt.

T

TOP: tijdelijk ouderdomspensioen tot AOW-leeftijd

Het pensioen dat tijdelijk uitgekeerd mag worden bovenop uw ouderdomspensioen. Een tijdelijk pensioen stopt op de eerste dag van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt zoals die op de pensioendatum geldt. Fiscaal mag het tijdelijk pensioen niet hoger zijn dan de AOW voor een echtpaar.

U

Uitruilen

Op de pensioendatum kunt u het partnerpensioen verlagen voor een hoger ouderdomspensioen of andersom, dit heet uitruilen of omzetting.

Uitgesteld pensioen

Pensioen waarvoor u niet langer pensioen opbouwt en premie betaalt, bijvoorbeeld omdat u bij Shell uit dienst bent gegaan. U hebt recht op het pensioen dat u tot dat moment hebt opgebouwd. Het pensioen wordt pas uitbetaald vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd.

Zie ook: premievrije aanspraken

UPO

Uniform Pensioenoverzicht. Jaarlijks overzicht met uw opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken op 31 december van het voorgaande jaar. Komt in het eerste kwartaal van het jaar beschikbaar voor alle deelnemers en gewezen deelnemers.

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Verzorgt de administratie en uitvoering van de werknemersverzekeringen, waaronder de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW) en de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

V t/m Z

V

Valuta-afdekking

Door vreemde valuta af te dekken, zorgt het Pensioenfonds ervoor dat wijzigingen in de waarden van deze valuta ten opzichte van de Euro de waarde van de beleggingen van het Pensioenfonds niet beïnvloeden.

Vastrentende waarden

Beleggingen met een vaste opbrengst, zoals obligaties.

Vermogen

De middelen (het geld en de waarde van de beleggingen) die het Pensioenfonds beschikbaar heeft om de verplichtingen na te komen.

Voltijd dienstverband

Een dienstverband waarbij het standaard aantal uren wordt gewerkt. Dit is meestal 40 uur per week voor dagdienst. Voor volcontinudienst gelden andere normen.

Voorziening Pensioenverplichtingen

Waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten.

W

Waardeoverdracht

Overdragen van opgebouwde pensioenaanspraken bij Shell aan de pensioenuitvoerder van een nieuwe werkgever, met als doel pensioenbreuk zoveel mogelijk te beperken.

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Is per 1 januari 2006 vervangen door de Wet inkomen en arbeid (WIA).

Wees

Een kind van een overleden Deelnemer, Gewezen Deelnemer of Gepensioneerde.

Werkgever

Dit is een maatschappij die tot het Pensioenfonds is toegetreden.

Werknemer

Dit bent u wanneer u in dienst bent van of verbonden aan de onderneming van een werkgever.

Wet verevening (pensioenrechten bij scheiding)

Bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van een geregistreerd partnerschap krijgt de ex-partner ook recht op een deel van het ouderdomspensioen. Dit gebeurt op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Dat deel is de helft van het ouderdomspensioen dat in de periode van het huwelijk is opgebouwd. Partners kunnen echter ook een andere verdeling afspreken.

Wezenpensioen

Het pensioen waarop uw kinderen tot 18 jaar recht hebben als u zou overlijden. Het wezenpensioen wordt voor studerende wezen tot uiterlijk het einde van de maand augustus volgend op de 24ste verjaardag van de wees betaald.

WIA

Wet inkomen en arbeid. Per 1 januari 2006 opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).

Z

Zorgverzekering

De verzekering voor geneeskundige zorg die u verplicht bent af te sluiten volgens de Zorgverzekeringswet als u in Nederland woont of hier loonbelasting betaalt.