2013 was een vol jaar met verschillende bijzondere projecten. Zo werd in juli 2013 het Pensioenfonds gesloten voor nieuwe werknemers. De pensioenrichtleeftijd werd verhoogd van 65 naar 67 jaar per 1 januari 2014. Verder startte het Pensioenfonds met voorbereiding van wijzigingen in de organisatie structuur (governance), nodig omdat per 1 juli 2014 de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking treedt.

Verandering lijkt de enige constante, en dat baart zorgen. Met name de snelheid waarmee verandering op verandering volgt, waardoor de druk op pensioenfondsen fors toeneemt. Voor deelnemers wordt het hierdoor wel heel moeilijk een goede financiële planning voor later te maken.

Het Bestuur onderschrijft dat de groeikracht van Nederland flink averij heeft opgelopen, en dat het nodig is om het tij te keren. Dit vraagt politieke moed en een heldere visie op de toekomst van Nederland, waarvan investering in, onder meer, onderwijs en innovatie in ieder geval deel moet uitmaken. Maar ook blijvende betrokkenheid van de pensioenfondssector bij de ‘BV Nederland’. Net als in 2013 zal SSPF ook in 2014 investeringsvoorstellen die daaraan een bijdrage kunnen leveren in overweging nemen waarbij een gezonde balans tussen risico en rendement uitgangspunt blijft.

In 2014 zullen opnieuw wijzigingen in de pensioenregeling nodig zijn, onder meer als gevolg van aanpassingen in het Witteveenkader en het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK).