2014 was voor het Pensioenfonds een bewogen jaar, onder andere door de invoering van nieuwe wettelijke pensioenregels. De wettelijk toegestane opbouwpercentages werden verlaagd en het salaris waarover vanaf 2015 bruto pensioen mag worden opgebouwd werd beperkt. Hierdoor is de pensioenregeling van het Pensioenfonds per 1 januari 2015 overgegaan van eindloon naar onvoorwaardelijk geïndexeerd middelloon.

Voor Shell blijft het van belang om een goed pensioen te kunnen bieden. Daarom is een vrijwillige ‘netto pensioenregeling’ geïntroduceerd. Werknemers met een pensioengevend salaris boven het fiscaal toegestane maximum voor bruto pensioenopbouw kunnen hier aan deelnemen. Deze netto pensioenregeling wordt uitgevoerd door Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS). Een grote meerderheid van de werknemers die voor deze netto pensioenregeling in aanmerking komt, heeft ervoor gekozen om deel te nemen.

Het Bestuur maakt zich zorgen dat de arbeidsvoorwaarde pensioen door de overheid steeds verder wordt uitgehold. Hierdoor wordt een goede financiële planning voor werknemers steeds belangrijker.

Het rendement in 2014 stemt tot tevredenheid. Tegelijk moet vastgesteld worden dat, ondanks de flinke stijging van het belegd vermogen, onder invloed van de dalende rente in 2014 de verplichtingen nog sterker stegen en de dekkingsgraad per saldo daalde.

In 2015 blijft het voor het Bestuur een uitdaging om effectief om te gaan met de onzekerheden van de financiële markten, met historisch lage rentestanden en niet eerder vertoonde steunmaatregelen van de Europese Centrale Bank.