Hierbij is opnieuw gekeken naar de hoogte van de premie en de manier waarop deze wordt berekend. De premie van 40% was vergeleken met de Nederlandse pensioensector en gegeven de wettelijke minimumeisen voor de premie, bijzonder hoog. Daarnaast wilde het Bestuur bevestigd zien dat de berekeningsmethodiek in lijn is met de de eisen die het nieuwe financieel toetsingskader (nFTK) stelt.

De vervolgstudie is uitgevoerd met de veronderstellingen van de ALM van 2015 als uitgangspunt. Op basis van de uitkomsten van deze studie is een nieuwe premiemethodiek uitgewerkt. Vanaf 1 juli 2016 is de pensioenpremie geen vast percentage meer, maar beweegt deze mee met de loonontwikkeling bij Shell in Nederland en met de gemiddelde leeftijd van de actieve deelnemers. Tevens is gekozen voor een premie die naar de toekomst toe verantwoord en hoger blijft dan de wettelijke ondergrens.

Gevolgen voor de deelnemers en gepensioneerden

De aanpassing van het financieringsbeleid heeft geen gevolgen voor deelnemers en gepensioneerden. Deelnemers blijven 2% premie betalen en er is geen invloed op het opgebouwde pensioen of de hoogte van de toekomstige pensioenopbouw. De indexatieverwachting voor gepensioneerden en oud-werknemers blijft op peil.

Per 1 juli 2016 bedraagt de totale premie 18%. Het bestuur stelt de premie jaarlijks opnieuw vast.