Doelstelling van het beleid van het bestuur is het nakomen van pensioenaanspraken en pensioenrechten. Hierbij streeft het Pensioenfonds ernaar om de ingegane en premievrije pensioenaanspraken waardevast te houden. De daarvoor geldende maatstaf is het ‘afgeleide prijsindexcijfer alle huishoudens’. Het Pensioenfonds probeert zijn doelstelling te bereiken met aanvaardbare en stabiele premies.

Meer Pensioenfonds - structuur en organisatie

Taken en bevoegdheden

De hoofdtaken en bevoegdheden van het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de beleggingscommissie en de raad van toezicht.