De Nederlandsche Bank (DNB)

DNB houdt toezicht op het Pensioenfonds. Dit toezicht is vastgelegd in de Pensioenwet en omvat onder meer de Statuten, de Reglementen, de Uitvoeringsovereenkomst van het Pensioenfonds met de werkgever en de financiële en actuariële opzet van het Pensioenfonds. Verder toetst DNB de geschiktheid (kennis, vaardigheden en professioneel gedrag) van de bestuursleden en de medebeleidsbepalers van het Pensioenfonds.

Ook de uitvoering van de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN), de jaarstukken en overige relevante boeken en bescheiden van het Pensioenfonds worden door DNB beoordeeld.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt toezicht op de manier waarop het Pensioenfonds communiceert met de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

Externe actuaris

De externe of certificerend actuaris is onafhankelijk van het Pensioenfonds. Hij controleert of het financieringsbeleid van het Pensioenfonds voldoet aan de eisen die in de Pensioenwet zijn vastgelegd. Jaarlijks toetst hij of de hoogte van voorziening pensioenverplichtingen juist is vastgesteld en geeft hij een actuarieel oordeel over de financiële situatie van het Pensioenfonds. Dit oordeel wordt opgenomen in het jaarverslag.

Externe accountant

De externe accountant is onafhankelijk van het Pensioenfonds. Hij controleert regelmatig of de administratieve gegevens van het Pensioenfonds in orde zijn. Na de jaarlijkse controle van de jaarrekening van het Pensioenfonds geeft hij een controleverklaring af, die in het jaarverslag wordt opgenomen.

Meer Pensioenfonds - structuur en organisatie