De officiële naam van het Pensioenfonds is: Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF). Het is een stichting naar Nederlands recht, statutair gevestigd aan de Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR Den Haag. SSPF is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41151226.

Het Pensioenfonds wordt bestuurd door het bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in het Pensioenfonds. Medezeggenschap van deelnemers en pensioengerechtigden wordt gewaarborgd door het verantwoordingsorgaan, waarin ook de werkgever zitting heeft. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid aan het verantwoordingsorgaan. Het Pensioenfonds heeft verder een beleggingscommissie.

De manier waarop het Pensioenfonds is ingericht en wordt bestuurd (governance) moet voldoen aan wettelijke eisen en de 'Code Pensioenfondsen’'. Gedetailleerde informatie over de organisatie van het Pensioenfonds staat in de Statuten.  

Bestuur

Het Pensioenfonds wordt bestuurd door het bestuur. De inhoud van de pensioenregelingen wordt bepaald in het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen werkgever en werknemers en is vastgelegd in de reglementen.

Het bestuur bestaat uit acht leden die door het bestuur worden benoemd.

Vier bestuursleden vertegenwoordigen de werkgever. Zij worden benoemd op voordracht van Shell Petroleum N.V., die de (in)directe houder is van de aandelen van de meeste aangesloten maatschappijen.

Twee bestuursleden vertegenwoordigen de werknemers. Zij worden benoemd op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad van Shell in Nederland.

Twee bestuursleden vertegenwoordigen de pensioengerechtigden. Zij worden benoemd op voordracht van de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan.

Bij het vervullen van zijn taak moet het bestuur ervoor zorgen dat alle belanghebbenden zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

Leden van het bestuur

Werkgeversvertegenwoordigers

 • G.J.A. Louw, voorzitter
 • P.A. Morshuis, waarnemend voorzitter
 • F.H. Lemmink
 • C.J.M. Omloo

Werknemers vertegenwoordigers

 • C.J.H. Hes
 • B.C. van der Leer

Vertegenwoordigers pensioengerechtigden

 • P.H.M. Deiters
 • E.S.E. Werner

april 2017

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van het Pensioenfonds legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid in het voorgaande kalenderjaar en over de wijze waarop dat beleid is uitgevoerd, en over beleidskeuzes voor de toekomst. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan adviesrechten. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 14 leden. De werkgevers, de deelnemers en de pensioengerechtigden zijn vertegenwoordigd met respectievelijk twee, vier en acht leden. Het bestuur benoemt de leden van het verantwoordingsorgaan.

De twee werkgeversvertegenwoordigers worden benoemd op voordracht Shell Petroleum N.V.

De vier vertegenwoordigers van de deelnemers worden benoemd na verkiezingen onder de deelnemers. De Centrale Ondernemingsraad van Shell in Nederland heeft het recht om voorkeurskandidaten voor te dragen.

De acht vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden benoemd na verkiezingen onder de pensioengerechtigden. VOEKS, de Vereniging van Oud- Employés der “Koninklijke/Shell”, heeft het recht om voorkeurskandidaten voor te dragen.

Leden van het verantwoordingsorgaan

Werkgeversvertegenwoordigers

 • vacature
 • M. Michon

Werknemers vertegenwoordigers

 • B.R. van den Berg
 • J. Lunenborg
 • vacature
 • J.H.M Taalman

Vertegenwoordigers pensioengerechtigden

 • J.E. Tutein Nolthenius, voorzitter
 • J.R. van den Berg
 • D. Bode
 • W.A. van den Boom
 • H.K. Krijgsman
 • M.P.A. Minderhoud
 • R.J. de Roos
 • M. Timmermans

september 2017

Beleggingscommissie

De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en de risicobeheersing met betrekking tot de beleggingen.

Het bestuur van het Pensioenfonds stelt de beleggingscommissie in en benoemt vier leden vanuit het bestuur. Ten minste een van de leden is een werkgeversvertegenwoordiger. De beleggingscommissie wordt bijgestaan door Shell Pensioenbureau Nederland en door een onafhankelijke externe beleggingsadviseur.

Leden van de beleggingscommissie

 • F.H. Lemmink, voorzitter
 • P.H.M. Deiters
 • C.J.H. Hes
 • P.A. Morshuis

november 2015

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het Pensioenfonds. De raad bestaat uit ten minste drie en maximaal vier onafhankelijke externe deskundigen. Leden van de raad worden benoemd door Shell Petroleum N.V., die de (in)directe houder is van de aandelen van de meeste aangesloten maatschappijen. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden in het Jaarverslag.

Leden van de raad van toezicht

 • H. Kapteijn, voorzitter
 • W.A.H. Baljet
 • J.A. Nijssen

december 2016

Meer Pensioenfonds - structuur en organisatie

Taken en bevoegdheden

De hoofdtaken en bevoegdheden van het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de beleggingscommissie en de raad van toezicht.