Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur
 
Taken

De hoofdtaak van het bestuur is het besturen van het Pensioenfonds. Het bestuur heeft daarbij een aantal specifieke taken, zoals:

  • het up-to-date houden van de statuten en reglementen (in overleg met de werkgever);
  • het innen van pensioenpremies en het toekennen en uitbetalen van pensioenen;
  • het beleggen van de pensioengelden;
  • het verstrekken van informatie over de pensioenregeling en individuele pensioenen aan deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden;
  • het vaststellen van het financierings-, indexatie- en beleggingsbeleid;
  • het vaststellen van de jaarstukken en de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN);
  • het leveren van alle benodigde gegevens aan de toezichthouders (De Nederlandsche Bank en de Authoriteit voor de financiële markten);
  • het instellen van commissies. 

Bevoegdheden

De bevoegdheid van het bestuur om zijn taken uit te voeren is gebaseerd op de wet (het Burgerlijk Wetboek en de Pensioenwet) en op de Statuten en de Reglementen van het Pensioenfonds.

Verantwoordelijkheden

Het bestuur moet ervoor zorgen dat alle relevante wettelijke bepalingen, regels en overeenkomsten worden nageleefd. Verder moet het bestuur ervoor zorgen dat de bepalingen van de Statuten en Reglementen worden nageleefd en dat het beleid ook wordt uitgevoerd zoals dat in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) is vastgelegd.

Taken en bevoegdheden verantwoordingsorgaan

Competentievisie leden Verantwoordingsorgaan Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF)

Taken

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over voor het Pensioenfonds belangrijke zaken. Ook geeft het verantwoordingsorgaan jaarlijks een oordeel over de manier waarop het bestuur het Pensioenfonds leidt, over het beleid en over de manier waarop het bestuur het beleid uitvoert.

Als het verantwoordingsorgaan vindt dat het bestuur niet goed functioneert, kan het een onderzoek laten instellen door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam.

Bevoegdheden

De bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan om zijn taken uit te voeren zijn gebaseerd op de Pensioenwet en op de Statuten van het Pensioenfonds.

Taak en bevoegdheden beleggingscommissie

Taak

De beleggingscommissie adviseert het Bestuur over het beleggingsbeleid en de risicobeheersing met betrekking tot de beleggingen.

Bevoegdheden

De bevoegdheden van de beleggingscommissie om zijn taak uit te voeren zijn vastgelegd in de Statuten van het Pensioenfonds.

Taak en bevoegdheden raad van toezicht

Taak

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het Pensioenfonds. De raad ziet erop toe dat het bestuur risico’s adequaat beheerst en belangen evenwichtig behartigt. De raad legt verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden in het jaarverslag. Ook staat de raad van toezicht het bestuur met raad ter zijde. De raad heeft verder enkele specifieke goedkeuringsrechten.

Bevoegdheden

De bevoegdheden van de raad van toezicht om zijn taak uit te voeren zijn vastgelegd in de Statuten van het Pensioenfonds.

Meer Pensioenfonds - structuur en organisatie