Organisatie en financiële situatie

Wie neemt de beslissingen bij het Pensioenfonds?

De Stichting Shell Pensioenfonds is een zelfstandige stichting. Het bestuur, dat bestaat uit vier werkgeversvertegenwoordigers, twee werknemersvertegenwoordigers en twee vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden, is het hoogste orgaan van de stichting en draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle beslissingen.

De uitvoering van de pensioenregeling wordt gedaan door Shell Pensioenbureau Nederland B.V. (SPN), het bestuursbureau van het Pensioenfonds. Het vermogensbeheer is in handen van Shell Asset Management Company B.V. (SAMCo).

Hebben pensioengerechtigden medezeggenschap in het Pensioenfonds?

Ja. Sinds 2014 zijn pensioengerechtigden vertegenwoordigd in het bestuur. Ook nemen pensioengerechtigden deel in het verantwoordingorgaan. In het bestuur zitten twee vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden. In het verantwoordingsorgaan zitten acht vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden. 

Publiceert het Pensioenfonds gegevens over de financiële situatie van het Pensioenfonds?

Ja, jaarlijks verschijnt er een jaarverslag. Daarnaast verschijnt elk jaar een brochure met een korte samenvatting van de gebeurtenissen en de belangrijkste cijfers. Beide zijn op deze website te vinden onder publicaties en kunnen digitaal opgevraagd en bekeken worden.

Waar vind ik de dekkingsgraad van het Pensioenfonds?

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de voorziening pensioenverplichtingen. Aan het eind van elke maand wordt de dekkingsgraad gepubliceerd in de sectie financieringsbeleid.

Wat is indexatie en waar vind ik een overzicht van indexatiepercentages uit het verleden?

Indexatie is het periodiek aanpassen van ingegane pensioenen en/of uitgestelde pensioenen (premievrije pensioenaanspraken) met een bepaald percentage.

Via onderstaande link vindt u in het historisch overzicht in ‘Jaar in het kort’ de indexatiepercentages van de afgelopen 10 jaar. 

Wat is het verschil tussen Pensioenbasissalaris, pensioengrondslag en pensioenpremiegrondslag?

Het Pensioenbasissalaris is het jaarsalaris inclusief de uitkeringen ineens in april en december  (exclusief een eventuele pensionabele toeslag).

De pensioengrondslag is het bedrag waarover het pensioen wordt berekend. Dit is inclusief een gewogen pensionabele toeslag (zoals ploegentoeslag) en inclusief de 3% pensionabele levensloopbijdrage.

De pensioenpremiegrondslag is het bedrag waarover de pensioenpremie wordt berekend. Dit is inclusief de pensionabele toeslag die u op dit moment ontvangt en inclusief de 3% pensionabele levensloopbijdrage.

Andere vragen

Hoe worden de deelnemers geïnformeerd?

Jaarlijks ontvangen zij een persoonlijk pensioenoverzicht met de pensioenaanspraken voor hun eigen pensioensituatie. Deelnemers kunnen ook met de Pensioencalculator pensioenberekeningen maken.

Hoe worden pensioengerechtigden geïnformeerd?

Pensioengerechtigden worden elk jaar schriftelijk geïnformeerd over hun pensioenrechten. Daarnaast ontvangen alle pensioengerechtigden het Voeksnieuws, het blad voor gepensioneerden van Shell, of ze nu lid zijn van VOEKS of niet. Het Pensioenfonds gebruikt Voeksnieuws voor de publicatie van algemene mededelingen aan pensioengerechtigden.

Hoe worden gewezen deelnemers geïnformeerd?

Gewezen deelnemers worden elk jaar met hun persoonlijk pensioenoverzicht schriftelijk geïnformeerd over hun pensioenaanspraken. Gewezen deelnemers die naar het buitenland verhuizen, zonder een adreswijziging aan het Pensioenfonds te sturen, ontvangen geen informatie meer.

Bij wie kan ik terecht voor individuele vragen over mijn pensioenregeling?

Onder contact op deze website vindt u de verschillende manieren waarop u met uw vraag of reactie bij het Pensioenfonds terecht kunt.

Bij wie kan ik terecht met vragen over de AOW?

Daarvoor kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) terecht. De link vindt u op het overzicht met externe links.

Meer Pensioenfonds - structuur en organisatie