Het Pensioenfonds probeert de ingegane en uitgestelde pensioenen elk jaar mee te laten groeien met de prijsontwikkeling. Het Pensioenfonds maakt hiervoor gebruik van het 'afgeleide prijsindexcijfer alle huishoudens', zoals vastgesteld door het CBS over de referentieperiode van november van het jaar voorafgaande aan het vorige jaar tot november van het vorige jaar. Dit is de ambitie van het Pensioenfonds.

Deze indexatie is voorwaardelijk. Bij voorwaardelijke indexatie besluit het bestuur of indexatie plaats vindt.

Voor deze indexatie is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. Het Pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. U hebt door een reeds toegekende verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen recht op verhogingen in de toekomst.

Deze indexatie vindt jaarlijks plaats op 1 februari. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden als volgt geïndexeerd:

Jaar

Indexatie

Ambitie

2017* 0,6% 0,6%
2016 0,1% 0,1%
2015 0,2%
0,2%
2014
0,4%
0,4%
2013
1,5%
1,5%
2012
0% 2,2%

*In 2014 is naast de reguliere indexatie ook de in het jaar 2012 niet toegekende indexatie van 2,2% voor de helft ingehaald. De indexatieachterstand bedraagt nu nog 1,1%.

maart 2017

Meer U bouwt pensioen op

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 kunt u als een pdf downloaden door op het plaatje te klikken. De pdf-versie is vervolgens eenvoudig uit te printen.