Over mijn pensioen

Hoe wordt mijn pensioen berekend?

Uw pensioen wordt berekend op uw pensioendatum volgens de formule:

aantal pensioenjaren x pensioengrondslag x opbouwformule = pensioen

Krijgt mijn partner een pensioen?

Als u overlijdt, heeft uw partner recht op partnerpensioen. Dit geldt wanneer u getrouwd bent, of bij een wettelijk geregistreerd partnerschap. Als u met uw partner samenwoont en bij de notaris een samenlevingscontract hebt afgesloten waarin u uw partner als begunstigde voor het partnerpensioen hebt aangewezen, kunt u uw partner bij SSPF aanmelden voor partnerpensioen. Hiervoor gebruikt u het formulier 'Aanmelding partner'.

Formulier 'Aanmelding partner'

Als u op het moment van overlijden pensioen opbouwt in de pensioenregeling, dan worden de pensioenjaren die u nog zou opbouwen tot uw pensioendatum meegeteld voor de berekening van het partnerpensioen. Als uw partner bij uw overlijden nog niet de AOW leeftijd hebt bereikt, dan ontvangt hij of zij tot de eerste dag van de maand waarin hij of zij de AOW leeftijd bereikt een aanvullend partnerpensioen, maar uiterlijk op uw reglementaire pensioendatum. 

Hebben mijn kinderen recht op pensioen?

Hebt u kinderen op het moment van uw overlijden, dan ontvangen zij een wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn. Als een kind studeert, ontvangt het dit pensioen tot het einde van de maand augustus volgend op de 24ste verjaardag. Het wezenpensioen is 14% van het totaal van partnerpensioen en aanvullend partnerpensioen. Wezen waarvan beide ouders zijn overleden ontvangen het dubbele.

Hoe weet ik hoeveel pensioen ik heb opgebouwd?

In uw persoonlijk pensioenoverzicht kunt u lezen welke pensioenaanspraken u hebt opgebouwd. Dit overzicht ontvangt u als deelnemer jaarlijks rond februari.

U kunt ook met de Pensioencalculator de meest actuele stand van uw pensioenaanspraken bekijken.

Kan ik extra pensioen bijstorten?

Nee, het is niet mogelijk om zelf geld te storten in het Pensioenfonds voor een hoger pensioen. Wel kunt u zelf elders sparen.

Wanneer kan ik met pensioen?

Volgens het reglement gaat u op 67 jaar met pensioen. Maar u kunt zelf kiezen op welke leeftijd u met pensioen wilt gaan tussen 55 en 67 jaar. Wilt op een andere leeftijd dan op 67 jaar met pensioen, dan moet u uw besluit hierover minimaal 6 en maximaal 12 maanden van tevoren aan het Pensioenfonds en uw werkgever laten weten door middel van het formulier 'eerder met pensioen'.

In overleg met uw werkgever kunt u ook na 67 jaar nog doorwerken, tot maximaal 70 jaar. Hoe eerder u met pensioen gaat, hoe lager uw pensioenuitkering zal zijn. En andersom: hoe later uw pensioendatum, hoe hoger uw pensioen.

Als u wilt kunt u, in overleg met uw werkgever, vanaf 55 jaar gedeeltelijk met pensioen gaan: deeltijdpensioen.

Op welke leeftijd gaat mijn AOW in?

Via deze link kunt u nagaan wat uw AOW leeftijd is: http://www.checkuwaowleeftijd.nl/

Wat gebeurt er als ik...?

.... in deeltijd ga werken?

Als u in deeltijd gaat werken, bouwt u in de periode dat u deeltijd werkt, proportioneel pensioenjaren op.

Werkt u bijvoorbeeld 4 jaar lang 50%, dan bouwt u in die periode 4 x 50% = 2 pensioenjaren op.

.... voor Shell naar het buitenland ga?

Als u voor Shell in het buitenland gaat werken, kunt u in de meeste gevallen gewoon deelnemer blijven in het Pensioenfonds. In veel gevallen kunt u niet voor de AOW verzekerd blijven tijdens de periode in het buitenland. Voor elk jaar in het buitenland bouwt u 2% minder AOW op. Dit ontbrekende deel kunt u zelf bijverzekeren of u kunt zelf sparen.

.... ziek word?

Als u gewoon een keer ziek bent, gebeurt er niets. Als u langdurig ziek bent, verandert dit niets aan uw pensioensituatie, zolang uw dienstverband doorloopt.

Als u langer dan twee jaar volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, komt u in aanmerking voor een (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheidspensioen. Of sprake is van een dergelijke arbeidsongeschiktheid wordt door het Pensioenfonds beoordeeld. Dit oordeel wordt gegeven door een daartoe aangewezen Shell arts. Tijdens de uitkering van het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat de opbouw van uw ouderdomspensioen door tot 67 jaar. Hebt u recht op een WAO uitkering en u gaat vóór 67 jaar met pensioen, dan wordt deze uitkering van uw pensioen afgetrokken.

.... na mijn pensionering weer ga werken?

Als u eerder met pensioen gaat en u bent van plan daarna (elders) weer te gaan werken, dan kan de combinatie van uw pensioenuitkering met ander inkomen uit een dienstbetrekking of uit een andere economische activiteit fiscale gevolgen hebben.

Dat geldt ook wanneer u met deeltijdpensioen gaat en u bent van plan om in de vrijgekomen tijd weer (elders) gaat werken.

Lees hier het standpunt van de belastingdienst.

.... (onbetaald) verlof neem?

Neemt u onbetaald verlof of ouderschapsverlof, dan stopt in die periode uw pensioenopbouw. Uw werkgever betaalt een premie om het risico te verzekeren dat u tijdens uw verlofperiode zou overlijden of arbeidsongeschikt zou worden. Daardoor blijven in die gevallen de pensioenjaren die u nog zou opbouwen tot uw reglementaire pensioenleeftijd meetellen bij de bepaling van een partnerpensioen of een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Tijdens het opnemen van levensloopverlof bouwt u tot maximaal 6 maanden over uw gehele Shell loopbaan pensioen op over de levensloopuitkering. Tijdens levensloopverlofperioden waarin geen pensioen wordt opgebouwd, bent u op basis van risicobasis verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en overlijden.

.... ga scheiden, wat zijn dan de gevolgen voor het partnerpensioen?

Het Pensioenfonds maakt geen verschil tussen beëindiging van een huwelijk, een wettelijk geregistreerd partnerschap of een aangemelde partnerrelatie. Wanneer u uit elkaar gaat, krijgt uw ex-partner aanspraken op een deel van het partnerpensioen, dit heet het bijzonder partnerpensioen. Partners kunnen elkaar echter uitsluiten van het recht op bijzonder partnerpensioen, of zij kunnen afstand doen van dit recht.

In geval van echtscheiding of einde van een geregistreerd partnerschap, krijgt uw ex-partner volgens de wet aanspraken op de helft van het ouderdomspensioen dat in de periode van het huwelijk is opgebouwd. Dit heet verevening van het ouderdomspensioen. Partners kunnen echter ook een andere verdeling afspreken. U moet het Pensioenfonds op de hoogte stellen of en hoe het ouderdomspensioen verdeeld moet worden.

Bij beëindiging van een aangemelde partnerrelatie krijgt uw ex-partner geen wettelijke aanspraken op een deel van het ouderdomspensioen.

Als sprake is van verevening van het ouderdomspensioen, ontvangt uw ex-partner ontvangt zijn/haar deel van het ouderdomspensioen vanaf het moment dat uw pensioen ingaat.

.... (bijna) met pensioen ga?

Als uw pensioen datum nadert, zijn er een aantal keuzes die u kunt maken. Van het Pensioenfonds ontvangt u een opgave van uw opgebouwde pensioenaanspraken als u met pensioen gaat.

Waar kan ik terecht voor info?

Hoe word ik als deelnemer geïnformeerd?

Jaarlijks ontvangt u een persoonlijk pensioenoverzicht voor uw pensioensituatie.
Met de Pensioencalculator kunt u pensioenberekeningen maken.

Bij wie kan ik terecht voor individuele vragen over mijn pensioenregeling?

Er zijn verschillende manieren waarop u met uw vraag of reactie bij ons terecht kunt.
Op de contactpagina vindt u alle details.

Bij wie kan ik terecht met vragen over de AOW?

Voor vragen over de AOW kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank terecht.

Meer U bouwt pensioen op