De verdeling van het ouderdomspensioen

Bij een scheiding hebben beide ex-partners in principe recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dat gebeurt op grond van de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’.

Afzien van standaardverdeling

U kunt ook andere afspraken maken over de verdeling. Partners kunnen elkaar in huwelijkse voorwaarden of een samenlevingsovereenkomst uitsluiten van het recht op ouderdomspensioen, of in een scheidingsconvenant vastleggen dat zij afstand doen van dit recht. Bij een afwijkende verdeling moet u wel een gewaarmerkt afschrift van het scheidingsconvenant of de huwelijkse voorwaarden naar ons sturen.

Voor meer informatie kunt u de brochure ‘Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding’ raadplegen, een uitgave van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze brochure kunt u downloaden op de website van de rijksoverheid. U kunt in het zoekvak rechtsboven op de pagina de titel van de brochure invullen.

Wat u moet regelen

Woont u in Nederland, dan krijgt het Pensioenfonds bij een scheiding automatisch bericht van de gemeente waarin u woont. Dan hoeft u dit dus niet apart aan het Pensioenfonds te melden. Woont u in het buitenland, dan moet u wél zelf aan het Pensioenfonds melden dat u uit elkaar gaat. Hetzelfde geldt bij een geregistreerd partnerschap.

Hebt u bij een samenlevingscontract uw partner bij ons aangemeld, dan moet u het Pensioenfonds altijd zelf informeren over de scheiding, of u nu in Nederland woont of in het buitenland. Hiervoor kunt u het formulier ‘Beëindiging samenlevingsovereenkomst’ gebruiken.

Formulier 'Beëindiging samenlevingsovereenkomst'

u woont niet langer samen, uw samenlevingsovereenkomst is beëindigd

Uitbetaling door het Pensioenfonds

We kunnen beide ex-partners hun pensioen rechtstreeks uitbetalen. Daarvoor moeten we weten of u hebt afgesproken om het pensioen te verdelen, en wat de verdeling is.

Hiervoor bestaat een wettelijk voorgeschreven formulier: ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’. U of uw ex-partner moet dit formulier ingevuld aan het Pensioenfonds opsturen. Deze brochure kunt u downloaden op de website van de rijksoverheid. Vul in het zoekvak rechtsboven op de pagina in: formulier scheiding.

Als wij het formulier niet binnen twee jaar na de scheiding hebben ontvangen, betalen wij geen pensioen rechtstreeks aan uw ex-partner. Uw ex-partner houdt wel recht op een deel van het ouderdomspensioen, maar u moet dit dan zelf aan uw ex-partner uitbetalen.

Verdelen meerdere pensioenen

Als u en uw ex-partner allebei pensioen hebben opgebouwd, kunt u die pensioenen allebei op dezelfde manier verdelen. Hebt u allebei ongeveer evenveel pensioen opgebouwd, dan kunt u uit praktische overwegingen afzien van de verdeling van beide pensioenen.

Samenlevingscontract: geen verdeling

Het kan zijn dat u met uw partner samenwoont en bij de notaris een samenlevingscontract hebt afgesloten. Als u uw partner bij ons hebt aangemeld, dan komt hij of zij bij uw overlijden in aanmerking voor een partnerpensioen. Met een samenlevingscontract heeft uw ex-partner na beëindiging van de relatie geen recht op uitbetaling van een gedeelte van uw ouderdomspensioen. Deze situatie wijkt dus af van een huwelijk en een geregistreerd partnerschap.

U of uw ex-partner overlijdt

Bij uw overlijden stopt uw ouderdomspensioen. Dat geldt ook voor het deel dat uw ex-partner ontvangt. Wel heeft uw ex-partner recht op partnerpensioen dat is opgebouwd tot de echtscheidingsdatum, tenzij hiervan in een scheidingsconvenant afstand is gedaan. Omdat het een pensioen is voor uw ex-partner wordt dat bijzonder partnerpensioen genoemd. Dit pensioen wordt in mindering gebracht op het partnerpensioen voor een eventuele nieuwe partner waarmee u daarna getrouwd bent (geweest) of waarmee u een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract had.

Overlijdt uw ex-partner, dan krijgt u weer het volledige onverdeelde ouderdomspensioen.

Conversie: een eigen pensioen voor de ex-partner

U kunt de verdeling van uw pensioen ook zo regelen dat het deel van het ouderdomspensioen waarop uw ex-partner recht heeft, tezamen met het bijzonder partnerpensioen voorgoed wordt omgezet in een zelfstandig ouderdomspensioen voor haar of hem. De verdeling voor deze eigen aanspraak op ouderdomspensioen wordt conversie genoemd.

Komt u te overlijden, dan blijft de ex-partner het omgezette ouderdomspensioen ontvangen. Hij of zij ontvangt dus geen bijzonder partnerpensioen. Afspraken over conversie moet u vastleggen in de huwelijkse voorwaarden of in het scheidingsconvenant. Conversie is alleen mogelijk met toestemming van het Pensioenfonds.

Eerder stoppen of langer doorwerken

Als u hebt besloten om eerder te stoppen of langer door te werken, dan heeft dit ook gevolgen voor uw ex-partner. Gaat u eerder met pensioen, dan is het pensioen lager.

Ook uw ex-partner ontvangt dan vanaf de eerdere datum een lager pensioen. Stelt u uw pensioendatum uit, dan ontvangt uw ex-partner – net als u – vanaf dat latere moment een hoger pensioen.

Meer U bouwt pensioen op

U gaat trouwen of samenwonen

Als u tijdens uw deelnemerschap trouwt of een wettelijk geregistreerd partnerschap afsluit, dan heeft uw partner recht op partnerpensioen wanneer u komt te overlijden.

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 kunt u als een pdf downloaden door op het plaatje te klikken. De pdf-versie is vervolgens eenvoudig uit te printen.