1. Stijgt het pensioendeel van mijn ex-partner mee met de prijzen?

Het Pensioenfonds probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de prijsontwikkeling. Dat gebeurt aan de hand van berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Belangrijkste voorwaarde is dat het Pensioenfonds financieel gezond genoeg is. Dat blijkt uit de dekkingsgraad: de verhouding tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen. Is de dekkingsgraad bestendig hoog genoeg dan is indexatie in principe mogelijk.

Deze indexatie geldt voor het hele ouderdomspensioen, dus ook voor het deel van uw ex-partner.

Een stijging van uw inkomen na de scheiding, bijvoorbeeld door promotie, heeft geen gevolgen voor het pensioendeel van uw ex-partner.

2. Wat betekent een latere of eerdere pensioendatum voor het pensioen van mijn ex-partner?

Als deelnemer van het Shell Pensioenfonds kunt u binnen bepaalde grenzen zelf bepalen wanneer u met pensioen wilt gaan. Zo’n keuze heeft gevolgen voor de hoogte van uw pensioen.

Gaat u eerder met pensioen, dan is uw pensioen lager: er wordt korter premie betaald en u ontvangt het pensioen over een langere periode. Voor langer doorwerken geldt het omgekeerde.

Deze gevolgen gelden ook voor het pensioendeel van uw ex-partner; de betaling daarvan volgt uw pensioenbetaling. Gaat u eerder met pensioen, dan is het pensioen lager. Ook uw ex-partner ontvangt dan vanaf de eerdere datum een lager pensioen. Werkt u langer door, dan ontvangt uw ex-partner het pensioendeel, net als u, later en dan is het ook hoger.

3. Wat gebeurt er met het pensioen van mijn ex-partner als ik opnieuw trouw met iemand anders?

Als u opnieuw met iemand anders trouwt (of een geregistreerd partnerschap aangaat), heeft dat geen invloed op de verdeling van uw pensioen tussen u en uw ex-partner. Uw ex-partner houdt recht op de helft van het pensioen dat u tot de scheidingsdatum hebt opgebouwd, tenzij u samen iets anders hebt afgesproken, zoals een andere verdeling of een conversie. Ook heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen, wanneer u komt te overlijden. Hebt u een conversie afgesproken, dan ontvangt uw ex-partner na uw overlijden geen bijzonder partnerpensioen.

Uw nieuwe partner heeft, wanneer uw nieuwe relatie geen stand houdt, recht op de helft van het pensioen dat u tijdens de officiële duur van die relatie hebt opgebouwd. Komt u te overlijden, dan wordt het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner in mindering gebracht op het partnerpensioen van uw nieuwe partner.

4. Wat verandert er aan het pensioen als ik opnieuw trouw met mijn ex-echtgenoot?

Als u en uw ex-echtgenoot hertrouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, is er geen reden meer voor verdeling van pensioenen. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt het Pensioenfonds automatisch bericht van de gemeente wanneer u in Nederland woont. U hoeft dit dus niet apart aan het Pensioenfonds te melden. De verdeling van het ouderdomspensioen vervalt dan.

Wanneer u gaat samenwonen en u wilt uw partner bij het Pensioenfonds aanmelden, moet u wél zelf het Pensioenfonds op de hoogte brengen. Voor de aanmelding kunt u het formulier ‘Aanmelding partner’ gebruiken.

Formulier 'Aanmelding Partner'

Als u in het buitenland woont moet u het Pensioenfonds altijd zelf op de hoogte brengen, ook wanneer u gaat trouwen of samenwonen.

Besluit u later om toch weer uit elkaar te gaan, dan moet opnieuw een verdeling van ouderdomspensioen worden aangevraagd. De perioden dat u officieel gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had worden dan bij elkaar opgeteld. Zo bepaalt het Pensioenfonds op welk deel van uw ouderdomspensioen uw ex-partner recht heeft.

Bij het einde van een samenlevingscontract wordt géén pensioen verdeeld.

5. Wat betekent het voor het pensioen van mijn ex-partner als ik niet de Nederlandse nationaliteit heb, of in het buitenland heb gewerkt?

Wat betekent het voor het pensioen van mijn ex-partner als ik niet de Nederlandse nationaliteit heb, of in het buitenland heb gewerkt?

Als u of uw ex-partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, kan het zijn dat de hier besproken wettelijke regeling niet voor u geldt. Dat kan ook het geval zijn als u tijdens uw huwelijk een tijd in het buitenland hebt gewoond of gewerkt.

Elk land heeft zijn eigen wettelijke regels. In het Nederlandse recht zijn dit de drie belangrijkste regels:

  • Pensioenrechten, opgebouwd in een Nederlandse pensioenregeling, komen in aanmerking voor verdeling volgens de Nederlandse wet. Het Pensioenfonds betaalt het pensioendeel van uw ex-partner rechtstreeks aan hem of haar uit.
  • Pensioenrechten, opgebouwd in een buitenlandse pensioenregeling, komen ook in aanmerking voor verdeling volgens de Nederlandse wet. Voorwaarde is wel dat de verdeling van vermogen en bezittingen na de scheiding volgens Nederlands recht verloopt. Er is in deze situatie geen recht op rechtstreekse uitbetaling door de buitenlandse pensioenuitvoerder.
  • U moet in dat geval zelf het pensioendeel aan uw ex-partner betalen.
  • Als het gaat om een buitenlandse pensioenregeling, en de verdeling van vermogen en bezittingen na de scheiding verloopt volgens buitenlands recht, dan is een verdeling van het pensioen alleen mogelijk als het buitenlandse recht daarin voorziet. Ook een rechtstreekse betaling aan uw ex-partner is daarvan afhankelijk.
  • Deze regeling heeft betrekking op scheidingen van na 1 maart 2001. Bent u voor die tijd gescheiden en u wilt meer weten over uw rechten en plichten over verdeling van uw pensioen, dan kunt u het beste contact opnemen met de pensioenuitvoerder.

Toelichting

Op deze pagina’s van de site spreken we voor het gemak vrijwel uitsluitend over echtscheiding.

Daaronder verstaan we het beëindigen van de huwelijkse relatie en het beëindigen van het geregistreerd partnerschap. Ook bij het begrip ex-partner kan het gaan om

elk van de twee genoemde relaties.

Meer U bouwt pensioen op

U gaat trouwen of samenwonen

Als u tijdens uw deelnemerschap trouwt of een wettelijk geregistreerd partnerschap afsluit, dan heeft uw partner recht op partnerpensioen wanneer u komt te overlijden.

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 kunt u als een pdf downloaden door op het plaatje te klikken. De pdf-versie is vervolgens eenvoudig uit te printen.