Juridische disclaimer

De inhoud van deze site is bedoeld ter informatie. De juistheid of volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Noch aan de informatie op deze website, noch aan de op basis daarvan gemaakte berekeningen, kunnen rechten worden ontleend. Noch Stichting Shell Pensioenfonds, noch Shell Pensioenbureau Nederland B.V. (SPN), noch Shell Asset Management Company B.V. (SAMCo), noch hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het bezoeken of gebruiken van deze site dan wel de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de site.

Stichting Shell Pensioenfonds behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in deze site. Informatie die via deze site of via internet e-mail aan Stichting Shell Pensioenfonds wordt gestuurd wordt op een niet-confidentiële basis gestuurd.

Intellectuele (eigendoms)rechten / merkgebruik

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms) rechten op alle teksten, afbeeldingen, software en ander materialen op deze site zijn eigendom van Stichting Shell Pensioenfonds en aan haar gelieerde maatschappijen of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Onverminderd het voorafgaande mogen delen van deze site worden gereproduceerd door deze te printen of te downloaden doch uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De inhoud van de site mag niet anderszins worden gereproduceerd of gewijzigd.

Het totstandbrengen van een koppeling (link) naar deze site of delen daarvan vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Stichting Shell Pensioenfonds.

Alle op deze website afgebeelde merken zijn beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk op deze site is verboden.